1
Extended Learning to platforma szkoleniowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie efektywniejszych szkole?, wymian? wiedzy mi?dzy uczestnikami oraz monitorowanie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story